Synyster

15 tekstów – auto­rem jest Sy­nys­ter.

Pa­miętaj o wie­rze, a nig­dy nie za­pom­nisz, jak masz żyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2014, 22:11

Jeśli twier­dzisz, że pot­ra­fisz opi­sać Miłość to znaczy, że nig­dy nie zaz­nałeś jej praw­dzi­wego wymiaru. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 listopada 2013, 21:37

Mam wielką Nadzieję, że Życie nie prze­licza nam Szczęścia na łzy, że nie będziemy mu­sieli kiedyś od­dać ty­le Smut­ku, ile Uśmie­chu ot­rzy­maliśmy. Oby złud­ne były mo­je wnios­ki i prze­myśle­nia, obym się my­lił wielce... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 października 2013, 15:11

Jeśli w gru­pie nie ma kom­pro­misu, to prędzej czy później zniszczy ją ek­sploz­ja egoizmu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 maja 2013, 15:03

Nig­dy nie przedkładaj Miłości po­nad by­cie sobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2012, 19:08

Pragnę Miłości, a jed­nocześnie zdaję so­bie sprawę z jej ziem­skiej marności. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 listopada 2012, 22:47

Pow­szechność te­go, co nieobo­wiązko­we, do­tyczy mnie, gdy te­go zechcę, dla­tego w pełni jes­tem sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2012, 15:24

Powroty Kontrolowane

Cza­sem tam wracam...

Widzę ten sam czer­wo­ny dom,
Zacho­dem Słońca ma­lowa­ne ściany,
Gdzie z Miłością byłem (z Tobą),
Jak nig­dy ni­komu oddany.

Cza­sem tam wracam...

Naszych roz­stań miejsce,
Os­tatnich do­tyków przystań,
Pat­rzyłem w Twe oczy przez Serce,
Wołały: "Zostań!".

Cza­sem tam wracam...

Wiele [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 października 2012, 12:09

Nowy Sezon Samotności

(marzec 2012)

Jest co­raz ciep­lej, spa­cery są przyjemne,
Dos­trze­gam dużo, myślę jeszcze więcej,
Tak niewiele za­leży ode mnie,
Niech wszys­tko zmienia się szybciej.

Chodzę w miej­scu, biegnę i uciekam,
Lecz nie ma ucie­czki od sa­mego siebie,
Zat­rzy­mam się tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 września 2012, 22:37

Śmierć wewnętrzna może dop­ro­wadzić do śmier­ci zewnętrznej, za­leca się silną psychikę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 sierpnia 2012, 12:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Synyster

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność